Dyr i Klelund Dyrehave

I Klelund Dyrehave findes masser af vilde dyr og planter. Heriblandt en hjortevildtbestand bestående af kronvildt og råvildt og en mindre bestand af vildsvin.

SÆRLIGT OM ULVE I KLELUND DYREHAVE

Vi står i en helt ny og unik situation, hvor resultater fra den nationale ulveovervågning viser, at et ulvepar har haft ynglesucces i Klelund Dyrehave. Formålet med dyrehaven er at give plads og ro til den vilde natur, som ulven er en oprindelig del af, og derfor er ulven velkommen i lighed med andre hjemmehørende arter. Ulven er en truet art, og derfor er det både nødvendigt og vores forpligtelse at vægte ulvenes beskyttelse højt.

I Klelund Dyrehave opfattes og forvaltes hjortedyr og vildsvin som vilde dyr, der på grund af områdets størrelse lever et naturligt, vildt liv. I den forbindelse er det også naturligt, at der forekommer store rovdyr som ulv. Der er intet som tyder på, at ulvene under deres jagt benytter hegnet som hjælp og dermed er der ingen principiel forskel på den måde, som ulve jager på inden- som udenfor indhegningen, hvor byttedyrene har samme muligheder for at undvige og forsvare sig. Vores daglige observationer viser, at både kron-, rådyr og vildsvin ikke har ændret adfærd og fortsat udviser samme gode trivsel, som de gjorde inden ulvenes ankomst.

Vi er godt klar over, at denne situation kan medføre diverse dilemmaer og problemstillinger. Lige siden den første ulv blev konstateret i dyrehaven har vi bidraget til den nationale ulveovervågning og nu arbejder vi på at etablere et udvidet samarbejde med landets førende ulveforskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus, så vi i fællesskab kan følge den fremtidige udvikling nøje. Vi anerkender, at der på længere sigt kan opstå udfordringer, som gør, at vi er nødt til at tilpasse dyrehavens forvaltning.

Læs mere om hvor du kan færdes i Klelund Dyrehave her

særligt om Vildsvin i Klelund dyrehave

I august 2016 blev der udsat i alt 24 vildsvin i Klelund Dyrehave som et supplement til dyrehavens eksisterende bestand af kron- og rådyr. Året efter blev der udsat yderligere 9 grise. Udsætningen skete i begge tilfælde med dyr fra Tofte Skov, der er et hegnet naturområde på knap 3.800 ha ejet af Aage V. Jensen Naturfond. Grisene regnes genetisk set for at være tæt på de oprindelige danske vildsvin. Alle udsatte grise er på forhånd testet for relevante sygdomme. Vildsvinene har adgang til hele Klelund Dyrehave, og bestanden er i dag på cirka 50-75 grise.

Biologisk set er vildsvin en værdifuld nøgleart, der skaber en dynamisk og levende natur med stor variation og gode levesteder for både dyr og planter. Udsætning af vildsvin vil gavne dyrehavens naturindhold og samtidig tilbyde publikum en anderledes og spændende naturoplevelse. Indtil bortskydning af det sidste frie vildsvin i 1801 var arten et naturligt element i den danske fauna.

I samarbejde med relevante myndigheder blev der før udsætningen gennemført en række forberedende tiltag. Der er fx monteret et strømførende inderhegn (4 tråde) med alarm på dyrehavens eksisterende yderhegn samt etableret et frahegnet madpakkeareal ved legepladsen til brug for publikum.

Vildsvinene vurderes ikke at udgøre en reel sikkerhedsrisiko for dyrehavens gæster. På Frijsenborg Gods har der gennem cirka 10 år været offentlig adgang til en lignende dyrehave med vildsvin uden konflikter mellem grise og publikum.

For at give grisene ro og undgå unødig menneskelig kontakt opfordrer vi alle skovens gæster til at følge naturbeskyttelseslovens regler om kun at færdes på veje og stier. Skulle man være heldig at se vildsvinene, er det vigtigt ikke at opsøge grisene men i stedet holde en afstand på minimum 50 meter.

Grisene må ikke fodres.